Gašová, Z. (2023). BOOK REVIEW: ĎURICOVÁ, ALENA – LAUKOVÁ, JANA. 2022. OD TEXTU K PREKLADU XVI – 1. ČASŤ. PRAHA: JTP. ISBN 978-80-7374-133-4. Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages, 1(2), 85–86. Retrieved from https://ojs.tuzvo.sk/index.php/apps/article/view/74